En viktig stödform

Personlig assistans är en viktig stödform för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att ge dem möjlighet att leva ett självständigt och självbestämt liv. I Järfälla, liksom i resten av Sverige, finns det olika möjligheter att få personlig assistans, antingen genom kommunen eller genom privata aktörer.

Den personliga assistansen anpassas individuellt efter den enskildes behov och kan inkludera hjälp med dagliga aktiviteter som personlig hygien, påklädning, måltider och fritidsaktiviteter. Syftet är att främja delaktighet i samhället och underlätta för den assistansberättigade att kunna delta i sociala sammanhang och yrkesliv.

För att få personlig assistans i Järfälla krävs att man uppfyller vissa kriterier enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialförsäkringsbalken. Ansökningsprocessen innefattar en noggrann behovsbedömning där den enskildes fysiska och psykiska tillstånd kartläggs. Därefter beslutar kommunen eller Försäkringskassan om omfattningen av assistansen.

I Järfälla har kommunen en viktig roll i att tillhandahålla och organisera personlig assistans. Samtidigt är det möjligt för individer att välja en privat anordnare för att få en mer flexibel och personligt anpassad assistans. Valet mellan kommunal och privat assistans handlar ofta om preferenser och vilka specifika behov som ska tillgodoses.

Personlig assistans är avgörande för att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Genom att erbjuda stöd anpassat efter individuella behov, strävar Järfälla kommun och andra aktörer efter att säkerställa att alla invånare kan leva så självständigt och aktivt som möjligt. Detta stöd bidrar inte bara till den enskildes välbefinnande utan också till ett mer inkluderande och rättvist samhälle.